PRIVACY PROTOCOL

Privacy protocol – Missie Tumor Onbekend

Wij bedanken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Daarom zien wij het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te kunnen beschermen. Op deze pagina informeren wij u over welke gegevens we van u verzamelen. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het privacy protocol is van toepassing op de diensten van Missie Tumor Onbekend, een samenwerking van Stichting Sterren en Stichting Vrienden van Hederik, verder aan te duiden als ‘MTO’. De beide stichtingen zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummers 62004980 (stichting Sterren) en 78057272 (stichting Vrienden van Hederik). MTO is de verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De donateursadministratie is kantoorhoudend aan het Sajetplein 88, 1091 DK Amsterdam, en bereikbaar via het e‐mailadres info@vriendenvanhederik.nl
U dient zich ervan bewust te zijn dat MTO niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen.

Doelen van verwerking persoonsgegevens
Als u onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website en/of zich bij ons aanmeldt voor bijvoorbeeld de nieuwsbrief, een donatie in gang zet of per mail dan wel telefonisch of persoonlijk contact met ons opneemt, dan kunnen wij uw persoonsgegevens registreren.
MTO verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. MTO verwerkt alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens. De volgende doelen zijn van toepassing hierbij:
- om contact met u te kunnen opnemen
- om u informatie te kunnen verstrekken
- voor het aangaan en uitvoeren van donateurs‐, en mogelijk overige overeenkomsten
- om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet‐ en regelgeving)
- het verzorgen en verbeteren van de website, waarbij Stichting MTO door het bezoek aan onze website uw (klik‐)gedrag kan vaststellen om u op basis daarvan gerichte informatie te kunnen verstrekken
- voor relatiebeheer en activiteiten om ons bestand van donateurs, vrijwilligers en overige betrokkenen bij Missie Tumor Onbekend te vergroten en om u te informeren over onze activiteiten.

Derden
MTO verstrekt geen gegevens van donateurs, vrijwilligers of anderszins betrokkenen bij MTO aan derden, behalve indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet‐ en regelgeving, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval wij dat strikt noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen belangen. Mocht dit in de toekomst veranderen, dan zal MTO alleen gegevens aan derden verstrekken met uw voorafgaande toestemming.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden door MTO niet langer bewaard dan nodig. Ons streven is om persoonsgegevens van relaties te verwijderen of vernietigen zodra we deze niet meer nodig hebben. Sommige gegevens worden bewaard omdat het op grond van een financiële en/of fiscale verplichting nodig is. In dat geval worden uw gegevens over het algemeen 7 jaar bewaard. Na afloop van deze termijn zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwijderd.

Uw rechten
U hebt het recht ons te verzoeken inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Een verzoek om inzage en/of correctie kunt u aan ons richten door contact met ons op te nemen door een e‐mail te sturen naar info@vriendenvanhederik.nl.
U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Houd er alstublieft rekening mee dat uw wijzigingsverzoek zo spoedig mogelijk wordt verwerkt; MTO kan niet uitsluiten dat uw verzoek tot wijziging kruist met een reeds verzonden uiting maar doet haar uiterste best dit te voorkomen.

Aanpassen/uitschrijven voor communicatie
Wij trachten rekening te houden met uw communicatieve voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op communicatie en/of informatie van MTO, kunt u een e‐mail onder vermelding van ‘blokkering’ sturen naar info@vriendenvanhederik.nl. U kunt op deze manier zich ook uitschrijven voor de nieuwsbrief.

Veranderingen
Ons privacy protocol is afgestemd op de huidige activiteiten en werkprocedures van MTO. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen hierin, kunnen leiden tot wijzigingen in het beleid. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan het privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over ons privacy protocol, kunt u contact met ons opnemen. Dat kan via per mail naar info@vriendenvanhederik.nl.
Wij zullen uw vragen en/of feedback in behandeling nemen en bij u terugkomen met een reactie binnen 10 werkdagen na ontvangst.